Online opslagsbog

Online opslagsbog

Opslagsbog om folkeskolen til selvbetjening målrettet forældre og medlemmer af en skolebestyrelse.

 


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å 123 

 


Online opslagsbog for forældre og skolebestyrelsesmedlemmer på folkeskoler.

Er du skolebestyrelsesmedlem, så køb vores udgivelse Skolebestyrelsens Håndbog

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre
09.04.19
Forberedende Grunduddannelse (FGU) afløser (fra 1. august 2019) blandt andet de såkaldte produktionsskoler.
Se: Elevernes timetal
Af lov om uddannelse til professionsbachelor som lærer fremgår det, at en lærer gennem sin uddannelse opnår undervisningskompetence i 3 fag.
Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu mere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit...
Folkeskolelovens § 13, stk. 3 bestemmer, at undervisningsministeriet udarbejder obligatoriske test, som skal anvendes som led i den løbende evaluering.
Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni, jf folkeskolelovens § 14 a, stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en folkeskole, jf folkeskolelovens § 24, stk. 4.
Folkeskolelovens § 3, stk. 4 bestemmer, at skolerne skal indgå i samarbejder, herunder partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler...
Rådet har til opgave at følge, vurdere og rådgive undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og...
Ved selvstændige skoler skal der være et pædagogisk læringscenter, jf. folkeskolelovens § 19 stk. 2. Dets opgave er at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne, og at...
Ifølge folkeskolelovens § 15, stk. 2 skal skolerne etablere tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse til alle elever inden for undervisningstiden.
LIS er et webbaseret informationssystem, som samler tilgængelige oplysninger om den enkelte skole, og som er offentligt tilgængeligt.
Folkeskolelovens § 24 a bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem en lille folkeskole eller afdeling af en folkeskole og et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem...
Se Fælles mål
Folkeskolelovens §40, stk 7 pålægger kommunalbestyrelsen at sikre, at lærerne i kommunens skolevæsen har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, som...
Partierne bag folkeskoleforliget og KL har indgået en aftale om, at folkeskolen skal indrettes, så færre elever får brug for specialundervisning eller specialskoletilbud. Konkret er målsætningen, at...
Folkeskolelovens § 24, stk 3 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem én eller flere små skoler og en større skole, eller mellem to eller flere små skoler....
Begreberne ”forældremøde og skole-hjem-samtaler m. fl.” er ikke nævnt i folkeskoleloven.
Ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse aflægger eleverne folkeskolens 9. klasseprøver, jf. folkeskolelovens § 14.
Eliteidrætstræning er deltagelse i idrætsaktiviteter på eliteniveau i en idrætsforening i skoletiden.
Optagelse i en eliteidrætsklasse
Begrebet afdelingsopdelte skoler anvendes på flere forskellige måder.
Folkeskolelovens § 10, stk. 1 bestemmer, at undervisningsministeren skal fastlægge regler om kompetencemål for folkeskolens enkelte fag og obligatoriske emner. Disse fælles mål er de mest detaljerede...
Skolebestyrelsens møder er lukkede møder, men som medlem er man interesseret i åbenhed om, hvad der foregår på møderne. Det er bare ikke alt som må refereres.
At være inhabil vil sige, at man ikke kan være med til at træffe en beslutning, fordi man har en personlig interesse i beslutningen. At være inhabil betyder, at man går uden for døren, mens punktet...
På mange skoler er der en tradition for, at der oprettes klassekasser.
Hvordan skal vi være på vores skole? Det er måske skolebestyrelsens vigtigste opgave at finde de værdier, som hjemmene og skolen kan være fælles om.
Lov om undervisningsmiljø trådte i kraft i 2001 og omfatter det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
Siden 2009 har skolerne kunnet ansætte såkaldte undervisningsassistenter, en ny stillingskategori som er hentet fra Finland. Undervisningsassistenter minder om pædagogmedhjælpere. De har ikke...
De fleste skoler lader lejlighedsvis dele af undervisningen i visse fag foregå udendørs, f.eks. når klassen finder haletudser henne i mosen i natur og teknik.
Trivslen er grundlaget for den brede positive udvikling af barnet inklusive den faglige læring, idet et barn der ikke trives, også har svært ved at lære. At sikre trivsel er en opgave, som skolen...

Sider