Skal skolebestyrelsen behandle personsager?

Skal skolebestyrelsen behandle personsager?

Der bliver klaget over en lærer ved skolen - både til ledelsen og skolebestyrelsen, men skolebestyrelsen skal da ikke behandle personsager?

Svar:

Nej. Det er skolelederens ansvar at behandle konkrete sager, der vedrører elever eller lærere. Det betyder dog langt fra, at skolebestyrelsen ikke har nogen rolle at spille i personsager.

Skolebestyrelsen både kan og skal diskutere med udgangspunkt i konkrete personsager, eksempelvis som et led i skolebestyrelsens lovfastsatte tilsyn med skolens virksomhed. Konkrete spørgsmål i relation til bestemte elever eller medarbejdere er ofte et godt afsæt for generelle spørgsmål om skolens virksomhed, som skolebestyrelsen kan og bør diskutere.

Hvis for eksempel en gruppe forældre klager til skolebestyrelsen over forholdene i deres børns klasse, fordi en mindre gruppe elever ødelægger dagligdagen i klassen, er den korrekte fremgangsmåde, at skolens leder orienterer skolebestyrelsen om forholdene i klassen, og om hvilke ting skolen generelt vil iværksætte for at ændre forholdene.

Skolens leder skal imidlertid ikke orientere om, hvilke foranstaltninger skolen vil sætte i værk for at få løst problemerne i forhold til det enkelte barn.

Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at skolebestyrelsen er et selvstændigt forvaltningsorgan, hvis medlemmer selv er underlagt tavshedspligt.

En skoleleder må gerne videregive fortrolige oplysninger til skolebestyrelsen, hvis de er af væsentlig betydning for skolebestyrelsens virksomhed, og hvis skolelederen må videregive oplysningerne efter reglerne om tavshedspligt i straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven.

Hvis en skoleleder videregiver oplysninger om en persons rent private forhold er det en betingelse, at videregivelsen sker til varetagelse af interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen. 

Summa summarum:

  • Skolebestyrelsen må og skal tage forhold op, der udspringer af personsager.
  • Skolelederen må som altovervejende hovedregel ikke videregive oplysninger om enkeltpersoners private forhold.
  • Skolelederens videregivelse af andre fortrolige oplysninger skal være begrundet i hvert enkelt tilfælde som nødvendige for skolebestyrelsen arbejde.

 

Senest opdateret den

22. september 2016

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...